Protección de datos persoais

Normativa relativa á protección de datos persoais

Os datos persoais que o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo solicita son tratados de maneira confidencial conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento xeral de protección de datos) e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Dereitos das persoas interesadas

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre o tratamento dos seus datos persoais por parte do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

O interesado pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, de limitación e oposición ao seu tratamento, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, a través do enderezo postal Paseo da Castelá 160 - 28071 - Madrid, ou na dirección de correo electrónico dpd@mincotur.es.

O interesado pode exercer o seu dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos, no enderezo postal C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, ou a través da seguinte ligazón. Con carácter previo á presentación da este reclamación, pode dirixirse ao Delegado de Protección de Datos, de conformidade co artigo 37.1 da Lei Orgánica 3/2018.

Rexistro de actividades de tratamento de datos persoais

Pode ampliar máis información no Rexistro de actividades de tratamento de datos persoais.