Protecció de Dades Personals

Normativa relativa a la protecció de dades personals

Les dades personals que el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme recapta són tractats de manera confidencial conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Drets de les persones interessades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades personals per part del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

L'interessat pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin, davant el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través de l'adreça postal Passeig de la Castellana 160 - 28071 - Madrid, o en l'adreça de correu electrònic dpd@mincotur.es.

L'interessat pot exercir el seu dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en l'adreça postal C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid, a través del següent enllaç. Amb caràcter previ a la presentació d'aquesta reclamació, pot dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades, de conformitat amb l'article 37.1 de la Llei Orgànica 3/2018.

Registre d'activitats de tractament de dades personals

Pot ampliar més informació en el Registre d'activitats de tractament de dades personals.