Participación pública en proxectos normativos

Participación pública en proyectos normativos

Punto de acceso para facilitar a participación pública no procedemento de elaboración de normas

Esta canle constitúese como o punto de acceso aos trámites de consulta pública previa e de audiencia e información pública no proceso de elaboración dos anteproxectos de lei, proxectos de real decreto lexislativo e proxectos de normas regulamentarias que se impulsen polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e os seus organismos públicos dependentes ou vinculados, conforme ao regulado no art. 133 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, y en el art. 26 de la Lei 50/1997, de 27 de novembro, do Goberno

Con leste este punto de acceso dáse cumprimento ao disposto na Orde PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, polo que se ditan instrucións para habilitar a participación pública no proceso de elaboración normativa a través dos portais web dos departamentos ministeriais. 

Consulta Pública Previa

Os trámites de consulta pública previa teñen por obxecto solicitar a opinión de cidadáns, organizacións e asociacións antes da elaboración dun proxecto normativo. 

Audiencia e Información Pública

Os trámites de audiencia e información pública teñen por obxecto solicitar a opinión dos cidadáns titulares de dereitos e intereses lexítimos afectados por un proxecto normativo xa redactado, directamente ou a través das organizacións ou asociacións que os representen, así como obter cantas achegas adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades.