Rexistro Xeral

Contacto

Rexistro Xeral

Pº Castellana, 162, 28046 Madrid

Horario

Debido á situación ocasionada pola evolución do COVID-19, suspéndese a actividade da oficina de rexistro. O Rexistro Electrónico seguirá funcionando nas condicións habituais.

De luns a venres de 9:00 a 17:30 horas.

Sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Do 16 de xuño ao 15 de setembro

De luns a venres de 8:00 a 15:00.

Sábados de 9:00 a 14:00 horas (excepto o mes de agosto que permanecerá pechado).

Presentación de escritos e comunicacións nos Rexistros do Ministerio.

Co fin de dar cumprimento ao establecido no artigo 14.2 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas publicouse a Instrución da Subsecretaría na que se ditan as seguintes instrucións:

Primera. No podrán admitirse ni recogerse, en los registros de este Ministerio, escritos, solicitudes y comunicaciones en formato papel procedentes de las personas y entidades a las que se refiere el artículo 14.2 de la ley 39/2015.

Segunda. No caso de que algunha persoa física ou xurídica ás que se refire o citado artigo presente unha solicitude, escrito ou documentación en formato papel, xa sexa de forma presencial ou por correo postal, comunicaráselle que a presentación debe facerse a través de medios electrónicos. En tal caso, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a presentación por tales medios electrónicos, de conformidade co establecido no artigo 68.4 da lei 39/2015. Tales escritos deben presentarse na web de Rexistro Electrónico.

Terceira. Para o suposto de presentación de escritos, solicitudes e comunicacións en soporte papel por parte de persoas físicas que actúen en condición de “representante” e non se achen incluídas nalgún dos supostos do artigo 14.2 da lei 39/2015, esixirase como requisito indispensable para a súa admisión a acreditación da representación por medios válidos en dereito (poder notarial ou documento con identificación e firma de representante e representado).

Acceso ao documento da Instrución da Subsecretaría sobre o Rexistro Xeral