Registre General

Contacte

Registre General

Pº Castellana, 162, 28046 Madrid

Horari

A causa de la situació ocasionada per l'evolució del COVID-19, se suspèn l'activitat de l'oficina de registre. El Registre Electrònic seguirà funcionant en les condicions habituals.

De dilluns a divendres de 9:00 a 17:30 hores.

Dissabtes de 9:00 a 14:00 hores.

Del 16 de juny al 15 de setembre

De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00.

Dissabtes de 9:00 a 14:00 hores (excepte el mes d'agost que romandrà tancat).

Presentació d'escrits i comunicacions en els Registres del Ministeri.

Amb la finalitat de donar compliment a l'establert en l'article 14.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques s'ha publicat la Instrucció de la Sotssecretaria en la qual es dicten les següents instruccions:

Primera. No podran admetre's ni recollir-se, en els registres d'aquest Ministeri, escrits, sol·licituds i comunicacions en format paper procedents de les persones i entitats a les quals es refereix l'article 14.2 de la llei 39/2015.

Segona. En cas que alguna persona física o jurídica a les quals es refereix el citat article present una sol·licitud, escrit o documentació en format paper, ja sigui de forma presencial o per correu postal, se li comunicarà que la presentació ha de fer-se a través de mitjans electrònics. En tal cas, es considerarà com a data de presentació aquella en què hagi estat realitzada la presentació per tals mitjans electrònics, de conformitat amb l'establert en l'article 68.4 de la llei 39/2015. Tales escrits han de presentar-se a la web de Registre Electrònic.

Tercera. Per al supòsit de presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions en suport paper per part de persones físiques que actuïn en condició de “representant” i no es trobin incloses en algun dels supòsits de l'article 14.2 de la llei 39/2015, s'exigirà com a requisit indispensable per a la seva admissió l'acreditació de la representació per mitjans vàlids en dret (poder notarial o document amb identificació i signatura de representant i representat).

Accés al document de la Instrucció de la Sotssecretaria sobre el Registre General