Registre d'activitats de tractament de dades personals

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades competent per a aquest registre: Sotssecretaria del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Passeig de la Castellana 160. 28071. Madrid. E-mail: dpd@mincotur.es

Nomenament: Resolució de 15 d'octubre de 2018 de la Sotssecretaria per la qual es nomena al Delegat de Protecció de Dades [PDF] [481.46 kB] del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

En aquest registre s'incorporen els tractaments dels òrgans superiors i organismes autònoms del departament: