Accesibilitat

 Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d'accessibilitat especificats a la norma UNE 139803:2012. Aquesta normativa fixa una sèrie de característiques que tot portal web ha de complir si vol ser accessible, i a més serveix com a base per a la Certificació d'Accessibilitat TIC (Accessibilitat Web), actualment vigent a Espanya.

D'altra banda, els llocs web de l'Administració han de satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell Doble A) definits en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.0) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C).

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme té com a objectiu principal que el seu lloc web sigui tan accessible i usable com sigui possible. Així, s'ha dut a terme adaptant-se als estàndards i les normatives vigents pel que fa a l'accessibilitat. En qualsevol cas, és possible que trobeu alguna pàgina que no s'adapti al 100% a aquests estàndards, ja que part de les seccions incloses al portal estan en procés d'adaptació i millora. Si teniu alguna dificultat en l'accés a la informació inclosa en aquest lloc web, si us plau, contacteu amb nosaltres a través del formulari de contacte següent. Hi farem les millores necessàries tan aviat com sigui possible.

Cal tenir en compte que per dur a terme operacions amb signatura electrònica el navegador ha d'emprar javascript i els components clients de signatura electrònica necessaris.

Tecles d'accés ràpid

Si es prem una combinació de tecles determinada es pot accedir ràpidament a determinades pàgines o continguts de la pàgina.

 • Tecle S: Saltar navegació (anar directament a contingut)
 • Tecle 1: Pàgina d'inici
 • Tecle 2: Guia de navegació
 • Tecle 3: Mapa Web
 • Tecle 4: Cerca
 • Tecle 5: Contactar
 • Tecle 6: Atenció al ciutadà
 • Tecle 7: Sede Electrónica del ministeri
 • Tecle 8: Portal d'ajuts
 • Tecle 0: Accessibilitat

Segons el navegador que feu servir, el procediment és diferent. A continuació expliquem el funcionament per als navegadors més habituals.

 • Internet Explorer: Alt + tecle + Intro
 • Mozilla, Firefox i Chrome: Alt + tecle (en Firefox 2: Alt + Majúscula + tecle)
 • Opera: Majúscula + Esc + tecle
 • Safari: Cmd + tecle

Mida del text

Si voleu canviar la mida del text d'aquest lloc web, en el mateix navegador, al menú “Veure”, opció “Mida del text”, podeu augmentar o reduir la mida de les lletres.

Data última Revisió

Darrera Revisió del lloc web: 28/01/2016.

L'accessibilitat de les Pàgines of this site es revisa prèviament una publication seva.

 Los sitios web de las administraciones públicas tienen el deber de cumplir los criterios de accesibilidad indicados en la norma UNE 139803:2012. Esta normativa fija una serie de características que todo portal Web debe cumplir si quiere ser accesible, sirviendo además como base para la Certificación de Accesibilidad TIC ( Accesibilidad Web ) actualmente vigente en España.

Así mismo, los sitios web de la administración deben satisfacer todos los puntos de verificación de prioridad 2 (adecuación de nivel Doble A) definidos en la especificación de Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web ( WCAG 2.0) por la Iniciativa de Accesibilidad Web (WAI) del Consorcio World Wide Web (W3C).

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tiene como objetivo principal que su sitio web sea todo lo accesible y usable posible. Por ello, se ha diseñado adaptándose a los estándares y normativas vigentes en relación a la accesibilidad, para lo cual se realizan revisiones previas a cada publicación de nuevos contenidos. En cualquier caso, es posible que encuentre alguna página que no se adapte al 100% a estos estándares, ya que algunas de las secciones contenidas en el portal están en proceso de adaptación y mejora. Si usted experiementa alguna dificultad en el acceso la información contenida en este sitio web, por favor, contacte con nosotros mediante el siguiente formulario de contacto. Realizaremos las mejoras necesarias a la mayor brevedad posible.

Hay que tener en cuenta que para realizar operaciones con firma electrónica el navegador debe utilizar javascript y los componentes clientes de firma electrónica necesarios.

Teclas de acceso rápido

Pulsando una combinación de teclas determina podrá acceder rápidamente a determinadas páginas o contenidos de la página.

 • Tecla S: Saltar navegación (ir directamente a contenido)
 • Tecla 1: Página de incio
 • Tecla 2: Guía de Navegación
 • Tecla 3: Mapa Web
 • Tecla 4: Búsqueda
 • Tecla 5: Contactar
 • Tecla 6: Atención al ciudadano
 • Tecla 7: Sede Electrónica del ministerio
 • Tecla 8: Portal Ayudas
 • Tecla 0: Accesibilidad

Dependiendo del navegador que utilice, el procedimiento es distinto. A continuación explicamos el funcionamiento para los navegadores más habituales.

 • Internet Explorer: Alt + tecla + Intro
 • Mozilla, Firefox y Chrome: Alt + tecla (en Firefox 2: Alt + Mayúsculas + tecla)
 • Opera: Mayúsculas + Esc + tecla
 • Safari: Cmd + tecla

Tamaño del texto

Los tamaños de las fuentes están definidos con unidades relativas para que pueda ampliar o disminuir el tamaño de la fuente desde las opciones del navegador.

 • Internet Explorer, Mozilla y Firefox: Ver > Tamaño del texto
 • Opera: Ver > Zoom
 • Safari: Ver > Hacer el texto más grande
 • Chrome: Controla la página actual > Tamaño del texto

Para modificar el tamaño de todo en la página:

 • Ctrl + + para aumentarlo
 • Ctrl + - para disminuirlo
 • Ctrl + 0 restaura el tamaño original del texto

Fecha última revisión

Última revisión del sitio web: 28/01/2016.

La accesibilidad de las páginas de este sitio se revisa previamente a su publicación.